Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De prijzen en voorwaarden van de tarieven en aanbiedingen van de firma zijn vrijblijven. Onze prijzen zijn berekend op basis van de huidige sociale lasten. Ze worden automatisch en evenredig toegepast bij elke wijziging van lonen en of materialen en grondstoffen.

2. De leveringstermijnen en termijnen voor uitvoering van herstellingen en werken zijn steeds benaderend en worden enkel als inlichting en zonder verbintenis medegedeeld. In geen geval kan de cliënt aanspraak maken op schadeloosstelling wegens vertraging. Hij kan evenmin de ontbinding van de overeenkomst vorderen hoe laattijdig de uitvoering ook geschiedt, wanneer ingevolge overmacht, of elke omstandigheid onafhankelijk van de wil van de firma zoals bv. stakingen, bedrijfstoringen, gebrek aan speciale werkkrachten of grondstoffen en materialen, enz... de firma in de onmogelijkheid verkeerd een bepaald contract uit te voeren, heeft de cliënt geen recht op schadeloosstelling en mag hij ook niet ontbinding van eventuele andere overeenkomsten vragen.

3. Bij vernietigin van een bestelling door toedoen van de cliënt, behouden wij ons het recht voor, een schadevergoeding te eisen van 33% op de totale waarde van de door ons niet meer te leveren prestaties, reeds aangevangen werken worden volledig in rekening gebracht. 

4. Alle facturen zijn betaalbaar te Huise. Hieraan wordt geen wijziging gebracht door het trekken van wissels of het in betaling aanvaarden van effecten. Alle leveringen en werken zijn contant betaalbaar. Kredieten indien schriftelijk toegestaan zijn op kosten van de cliënt, de firma heeft het recht wissels te trekken voor onmiddellijke aanvaarding en tegeldemaking op zijn kosten. 

5. Indien de betaling niet contant geschiedt zal zonder voorafgaande verwittiging een interest van 1% per maand vertraging moeten aangerekend worden vanaf de datum van het vervallen der factuur.

6. Buiten de intrest zal, bij niet betaling, binnen één maand na de vervaldatum der factuur, het verschuldigde bedrag vermeerderd worden met 15% met een minimum van €100 onverminderd de gerechtskosten en andere rechten en kosten van welke aard ook. 

7. Betalingen dienen als volgt vereffend te worden: 1/3 bij bestelling, 1/3 bij aanvang der werken en 1/3 bij voltooiing.

8. De materialen en leveringen blijven onze uitsluitende eigendom tot betaling ervan. Bij ingebrekestelling wegens niet betaling behouden wij ons het recht de geleverde materialen terug te halen. 

9. Klachten zijn steeds ontvankelijk zo zij de firma schriftelijk bereiken binnen de acht dagen na levering, of het afleveren van het werk waarop zij betrekking hebben, alsmede vanaf de factuurdatum. Na die termijn worden de leveringen en werken als aanvaard beschouwd evenals de cliënt er om het even welke verandering of bewerking heeft aangebracht, of wanneer hij zonder voorbehoud begonnen is ze te gebruiken. De aansprakelijkheid van de firma is in elk geval beperkt tot het herstellen van de bewezen fouten, zonder dat voor het overige op enige schadeloosstelling kan aanspraak gemaakt worden. 

10. Klachten wegens verborgen gebreken moeten, zowel ten aanzien van de leveringen ingediend worden binnen de twee maand na de levering of de uitvoering. De aansprakelijkheid van de firma ter zake van verborgen gebreken in werk of geleverde goederen blijft beperkt tot het bedrag van de door het gebrek aangetaste goederen of werken. 

11. Voor alle geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst of factuur zouden kunnen ontstaan, is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd. 

Bij Amazone Fences hebben we meer dan 30 jaar ervaring in de houtbewerkingssector. Onze passie voor paarden en landelijke omgevingen zorgen ervoor dat wij elk project met zorg behandelen.

Wij plaatsen elke omheining met een oog voor detail en met respect voor uw weide en/of tuin. Naast een scherp oog, gebruiken wij de nieuwste technieken voor het efficiënt en snel plaatsen van de omheining.

Voor uw weide, tuin en dieren enkel het best van het beste! Wij gebruiken voor de omheiningen
hoog kwalitatief hout. Zo geven wij op onze houten omheiningen van Jackson 25 jaar garantie!

Amazone Fences biedt u kwalitatieve omheiningen uit hout.
Wij staan voor hoge kwaliteit en een vlotte samenwerking.
 Met meer dan 30 jaar ervaring in de houtbewerkingssector staan we garant voor de professionele en diervriendelijke afwerking van allerhande projecten. 

Huigeveldstraat 51,
9550 Herzele

+32 475 73 85 97

  • Facebook Amazone Fences