Algemene verkoopsvoorwaarden

AANBOD: Prijzen , aantallen , mogelijkheden, tarieven en leveringstermijnen in offertes worden steeds medegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen .
AANVAARDING: De bestellingen verbinden ons definitief , behalve indien wij aan de koper onze weigering of voorbehoud schriftelijk meedelen binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de bestelbon en voor de uitvoerings/ levering van de bestelling. Hierdoor vervalt alle vorige briefwisseling. Deze weigering of dit voorbehoud geeft aan de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers en agenten buiten het kader van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke aanvaarding door ons. In geval deze algemene verkoopsvoorwaarden zouden verschillen van de algemene voorwaarden van aankoop van de verkrijger, zullen zij de voorrang hebben op deze aankoopvoorwaarden, dit aangezien onze prijsbieding gebaseerd is op onze algemene verkoopswaarden en onze prijs, - dus ook de ,basis van prijsberekening - voor de cliënt werden geaccepteerd. De algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de cliënt maken bijgevolg slechts dan deel uit van de overeenkomst voor zover wij deze uitdrukkelijk in onze bijzondere voorwaarden hebben aanvaard. Indien een clausule van deze verkoopsvoorwaarden onwettig zou zijn, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. 
LEVERING: Leveringstermijnen bepaald in de bestelbon of orderbevestiging vormen voor de verkoper slechts een inspanningsverbintenis; zodanig dat in afwijking van de art. 1610 en 1611 B.W. , een eventuele vertraging aan de koper in geen geval recht geeft op schadevergoeding. 
LEVERING VAN DE GOEDEREN: Klachten betreffende zichtbare gebreken en de conformiteit van het verkochte materiaal moeten te laatste drie dagen na ontvangst van het materiaal ingediend worden met aangetekende brief. 
De levering van onze goederen vindt plaats bij het vertrek uit onze opslagplaats. Eigendom en risico's gaan op dat ogenblik op de koper over. Prijzen zijn af magazijn. 
Al onze verzendingen, zelfs indien zij door onze zorgen aan huis werden geleverd, worden voor rekening van de koper verricht. De goederen reizen op risico van de koper. Zij kunnen op aanvraag van de koper en op zijn kosten verzekerd worden. 
BETALING: De vervaldag is vermeld op de voorzijde van de overeenkomst en of factuur. Ingeval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper ertoe gehouden om, boven de nog verschuldigde  som en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan onze firma te betalen. 
                           a/ een verwijlrente van 15% per jaar vanaf vervaldag tot volledige betaling. 
                          b/ een forfaitair bepaalde schadevergoeding wegens laattijdige  betaling , ten bedrage van 10% van de verschuldigde som en met een minimum van 50 EUR . Niet betaling van facturen geeft de verkoper het recht andere lopende overeenkomsten op te schorten. 
ANNULATIE: Bij annulatie door de klant van een door bestelbon of briefwisseling vastgelegde verkoop, zal van rechtswege een forfaitair bepaalde schadevergoeding wegens contractbreuk verschuldigd zijn van 15% van de te factureren bedragen, onverminderd het recht van de door de verkoper reeds geleverde goederen en gepresteerde arbeid te factureren . 
WAARBORGEN: De verkoper staat in voor degelijke levering der goederen. 
De verkoper staat niet in voor niet-meegedeelde belemmeringen.
Ze laten daarom geen klacht toe. 
BETWISTINGEN : Bij betwistingen zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper alleen bevoegd.
De 25jaar fabrieksgarantie op het hout van Jacksons Fencing is enkel verhaalbaar op hen. Niet op Amazone Fences.

Bij Amazone Fences hebben we meer dan 30 jaar ervaring in de houtbewerkingssector. Onze passie voor paarden en landelijke omgevingen zorgen ervoor dat wij elk project met zorg behandelen.

Wij plaatsen elke omheining met een oog voor detail en met respect voor uw weide en/of tuin. Naast een scherp oog, gebruiken wij de nieuwste technieken voor het efficiënt en snel plaatsen van de omheining.

Voor uw weide, tuin en dieren enkel het best van het beste! Wij gebruiken voor de omheiningen
hoog kwalitatief hout. Zo geven wij op onze houten omheiningen van Jackson 25 jaar garantie!

CTA-05.png
CTA-04.png
25jaargarantieonder-02.png